بلاگ

ويژگي هاي يک استاد خوب

سابقه و هدف: مهم ترين عامل موثر در تعليم و تربيت دانشجويان و تحقق اهداف آموزشي، اساتيد هستند. شناخت ويژگي هاي استاد خوب موجب ارتقا کيفيت آموزش خواهد شد لذا مراکز آموزش عالي جهت تعيين ويژگي هاي استاد خوب از روش هاي گوناگوني استفاده مي کنند. يکي از اين روش ها که امروزه کاربرد زيادي دارد جويا شدن نظر دانشجويان است. در اين راستا مطالعه حاضر به بررسي ديدگاه دانشجويان دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مازندران در خصوص ويژگي هاي يک استاد خوب پرداخته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش توصيفي-مقطعي در نيمه دوم سال تحصيلي 91-1390 در دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مازندران انجام شد. نظرات 160 نفر از دانشجويان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. جمع آوري داده ها از طريق پرسشنامه، حاوي مشخصات جمعيت شناختي و عوامل موثر بر ارزشيابي استاد شامل دانش پژوهي (7 سوال)، روش تدريس (11 سوال)، شخصيت فردي (17 سوال) و توانايي در ارتباط (10 سوال) انجام و پس از جمع آوري، توسط آزمون هاي آماري آناليز گرديد.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد مهم ترين خصوصيات استاد خوب از ديدگاه دانشجويان به ترتيب فن بيان و رعايت مهارت هاي تدريس، سن، تسلط استاد بر درس، علاقه مندي به تدريس و انتقادپذيري و استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد. هم چنين آمادگي براي کمک به رفع اشکال دانشجويان، ارتباط صميمي با دانشجويان، علاقه مندي به پژوهش، انجام کارهاي مشترک پژوهشي و در دسترس بودن استاد از کم اهميت ترين ويژگي هايي است که يک استاد خوب بايد داشته باشد. هم چنين نتايج نشان مي دهد دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر به حيطه روش تدريس اهميت مي دهند و اهميت سه حيطه ديگر اختلاف معني داري را نشان نمي دهد.
استنتاج: با توجه به يافته ها، فن بيان و مهارت تدريس و تسلط علمي استاد از مهم ترين فاکتورهاي تاثيرگذار در ارزشيابي اساتيد است. لذا لازم است به منظور جذب اساتيد به موارد تسلط علمي، فن بيان و علاقه استاد به تدريس توجه کافي مبذول و پس از جذب در طول خدمت با برگزاري کارگاه هاي روش تدريس و شيوه هاي برقراري ارتباط موثر با دانشجو موجبات بهبود عملکرد اساتيد و در نتيجه کيفيت آموزش را فراهم نمود. هم چنين به نظر مي رسد علاوه بر توانمندي علمي، شخصيت فردي استاد نيز مي تواند در افزايش انگيزه دانشجويان و در نهايت ارتقا کيفيت آموزش موثر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *