• مشخصات فردی

 • بارگذاریی مدارک پرسنلی

 • سوابق تحصيلی ( آخرین مدرک تحصیلی )

 • نام دانشگاهرشته تحصيلیمدرك تحصيلیتاریخ شروعتاریخ پایان 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق آموزشی

  (چنانچه در دانشگاه¬ها يا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي سابقه تدريس داريد در جدول ذيل مرقوم فرمائيد.)
 • نام دانشگاه یا مؤسسه آموزشی و پژوهشیعنوان درس هايی كه تدريس نموده يا می نمائيدتاریخ شروعتاریخ پایانتلفن 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق شغلی

 • نام شركت يا مؤسسهعنوان شغلاز تاريختا تاريخمحل خدمتعلت ترك خدمت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نوشته ها و تأليفات در زمينه های مختلف

 • عنوان کتابتالیف، ترجمه، تدوینناشرسال 
  افزودن یک ردیف جدید
 • دروس مورد علاقه جهت تدريس

 • رديفعنوان درسمدت زمان برگزاری دوره (به ساعت)منابع (جزوه يا کتاب)رقم پيشنهادی ( به ازای هر ساعت تدريس)توضيحات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سرفصل‌های آموزشی هر عنوان درسی

 • عنوان درسسرفصل ها 
  افزودن یک ردیف جدید
 • زمان مورد نظر جهت تدريس

 • نکته: با عنايت به اينکه بسياری از دانشجويان دارای وقت آزاد در انتهای هر هفته می باشند بنابراين از اساتيد گرانقدر درخواست می‌شود که غالب زمان‌های پيشنهادی جهت تدريس در آخر هفته متمرکز گردد.